Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web (WWW.GIRAVOLT.NET), es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 de l’RGPD i article 11 LOPDGDD, aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que LLAR D’INFANTS Giravolt, SL, realitza com a Responsable de el tractament, en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis que presta, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina web.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable del tractament: LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L.

Domicili: C / MARGARIDA XIRGU, 3-5, 08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

CIF: B62139084

E-mail: [email protected]

Delegat de protecció de Dades (DPO): SIB TRAINING, SLU, i dades de contacte: [email protected].

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis per part dels usuaris.

Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i / o les trucades telefòniques).

Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i activitats.

Per oferir nous serveis o actualitzacions.

Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ia no ser objecte d’ decisions individuals automatitzades) i durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran les seves dades de caràcter legal únicament amb la finalitat d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals del Responsable del Tractament.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. tracta les seves dades personals d’acord amb les següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1), l’interès legítim (2), l’execució d’un contracte (3) i el compliment d’una obligació legal aplicable el responsable del Tractament (4).

1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:

⦁ En el procés de registre com a client oa la pàgina web o mitjançant correu electrònic corporatiu indicat al lloc web, amb la finalitat d’atendre de forma adequada les consultes i peticions dels usuaris.

⦁ En el moment d’enviar comunicacions de LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L ..

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària i lliure les dades necessàries per poder atendre’l. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

2. L’Interès legítim de LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. en mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, ex .: gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir serveis similars als contractats, etc.

3. Execució contractual entre LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. i l’usuari, tractant aquelles dades que l’usuari faciliti voluntàriament a el responsable del Tractament a través de la pàgina web, per tal de gestionar i prestar els serveis sol·licitats i / o contractats, el pagament I la facturació.

4. Compliment de les obligacions legals aplicables el responsable del Tractament.

LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. entén que, a l’facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Amb caràcter general, LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o per atendre les finalitats del tractament.

LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

⦁ Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat sigui part.

⦁ Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.

⦁ Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l’interessat.

⦁ Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en els servidors fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.

Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.

Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.

Dret d’oposició: En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a l’tractament de les seves dades.

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. l’informa igualment de el dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació de el dispositiu des del qual s’accedeix als serveis, el sistema operatiu, la configuració de l’aparell.

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Modificació de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat podrà ser modificada d’acord amb la legislació vigent en qualsevol moment. No obstant això, el responsable del Tractament l’informarà d’aquests canvis sempre que els mateixos tinguin un impacte rellevant per a la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Pot posar-se en contacte amb el responsable del Tractament en qualsevol moment a través de les adreces postal i electrònica indicades en aquesta Política de Privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER XARXES SOCIALS

La present Política de Privacitat de Xarxes Socials del TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament), sobre les dades personals dels usuaris a l’registrar a través del perfil i / o navegar per amb el seu usuari de xarxa social. A l’registrar amb el seu ID a les xarxes socials, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals conforme a l’actual política de privacitat.

S’informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i / o perfil de l’usuari a les xarxes socials, que aquesta és la responsable de tractament de dades personals que es realitzi, llevat que expressament s’informi de altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, EL TITULAR DEL LLOC WEB / XARXES SOCIALS respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats,

Les dades personals dels usuaris només s’obtindran per ser tractats quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Així doncs, es limitarà el seu tractament a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als Usuaris.

Quan es demanin dades personals, s’informarà prèviament a l’usuari de forma clara i inequívoca de les circumstàncies relatives a l’tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències que en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o rectificació, no s’oposi a que les seves dades segueixin sent tractats o en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment.

MENORS

L’accés i registre a la web o mitjançant la xarxes socials està prohibit a menors de 14 anys. En cas que el menor o incapaç voldria registrar-se, serà necessària la intervenció de la titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acredite la representació legal de l’usuari incapaç per a l’accés.

EL TITULAR DEL WEB / XARXES SOCIALS quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per menors o incapaços.